A bolt.agroviz.hu sütiket (cookie-kat) használ. A termékek mellet megjelenő áthúzott fogyasztói árak a gyártók által ajánlott, ajánlott fogyasztói árakat (listaárakat) jelölik.

Általános magatartási szabályok és egyéb rendelkezések (Beüzemelő szakemberek számára)

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

ADÁSVÉTELI JOGVISZONY 

 

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

Az AGROVÍZ Kezelési Kft. (2093 Budajenő, Patak utca 2/B) tájékoztatja a szerződéses partnerét, hogy az ECOWATER SYSTEMS POLAND Sp.z.o.o-val (ul. Bałtycka 6, 61–013 Poznań, Lengyelország) kötött megállapodása alapján az ECOWATER vízkezelő berendezések és alkatrészek magyarországi kizárólagos forgalmazási jogával rendelkezik.

 

Az AGROVÍZ Kezelési Kft. célja, hogy az ECOWATER vízkezelő berendezéseket, továbbá egyéb az bolt.agroviz.hu weboldalon üzemeltetett webáruházban forgalmazott termékeket Magyarországon adásvétel útján, az azokat beépítő, beüzemelő vállalkozások részére értékesítse.

 

FOGALMAK

 

A felek az alábbiak szerint definiálják a felsorolt kifejezéseket, amelyek a további szövegben és a bevezetőben a következő jelentéssel bírnak:

 

1.               „Termékek”: az ECOWATER vízkezelési termékcsalád (vízlágyítók, vízkőmentesítő berendezések, szénszűrők, ivóvízszűrők).

2.              „Felhasználó” vagy „Végfelhasználó”: a szerződéses partner magánszemély megrendelője (végfelhasználó), vagy a Termék vállalati felhasználója.

3.              „Védjegy”: az „EcoWater®” védjegyek és szolgáltatási védjegyek, amelyek használatára és a védjegy használatának más szervezetek számára történő rendelkezésre bocsátására a Gyártó (jelen jogviszony alapaján az AGROVÍZ Kezelési Kft.) jogosult, és amelyek a vízkezelő berendezések, köztük ivóvíztisztító berendezések fejlesztésében, tervezésében és gyártásában szerepet játszanak.

4.              Szakmai ismeretek, „Know-how”: bizalmas vagy titkos, az üzleti tevékenységre közvetlenül vonatkozó műszaki vagy szervezeti ismeretek, ide tartozik különösen a szakértelem és a technológiai tapasztalat. Ez a korlátozás nem terjed ki azokra az információkra, amelyek a felek közötti jogviszony fennállása alatt vagy azt követően nyilvánosan hozzáférhetővé válnak, és nem tekinthetők üzleti vagy szakmai titoknak.

5.              „Gyártó”: az adott gép, termék gyártója

6.              „Gyártói Weboldal”: a Gyártó által működtetett weboldalak, amelyek üzletszerű igénybevételére az AGROVÍZ Kezelési Kft. jogosult, azonban szerződése partnere nem.

7.              „Piac”: Magyarország területe.

 

 

1. bekezdés

(TERVEZETT) PIAC

 

1.1.         A szerződéses partner nem jogosult arra, hogy a Termékeket Magyarország területen kívüli teljesítési helyen beépítse, azaz nem jogosult a Termékek Piacon kívüli ügyfelek részére történő beépítésére, beüzemelésére. A szerződéses partner nem végezhet üzletszerű tevékenységet aktívan a Termékek vonatkozásában olyan személy részére, illetve olyan területen, ahol a Gyártó (ECOWATER SYSTEMS POLAND Sp.z.o.o.) és/vagy az AGROVÍZ Kezelési Kft. fenntartja magának a kizárólagos jogot a Termékek forgalmazására. Ennek meghatározására, módosítására az AGROVÍZ Kezelési Kft. és a Gyártó a jogviszony hatálya alatt is jogosult.

1.2.    A szerződéses partner nem jogosult közvetlenül vagy közvetve, aktívan értékesíteni a Termékeket kiskereskedelmi úton, vagy nagykereskedőknek, közvetítőknek, üzletkötőknek, stb.

1.3.    Amennyiben a szerződéses partner nem tesz eleget a jelen okirat 1./ pontja (értve alatt ezen pont alpontjait is) szerinti kötelezettségének, 5000,- EUR (ötezer euró) összegű kötbért köteles fizetni az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek a jelen okirat 1./ pontja szerinti bármely kötelezettségének megszegéséért.

1.4.   A szerződéses partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy részéről a Termékeknek Magyarország területén, azaz a Piacon kívüli aktív felhasználása a jelen okirat, így a felek közötti Megállapodás megszegésének és az AGROVÍZ Kezelési Kft. (közvetve a Gyártó) jogai megsértésének minősül, ezenkívül – egyebek mellett – árt a Gyártó és harmadik felek között fennálló szerződéses jogviszonynak, valamint a Gyártó versenyelőnyének. Ezért az AGROVÍZ Kezelési Kft. a jelen Megállapodás 1.4./ pontja szerinti kötbérek alkalmazásán túlmenően jogosult arra, hogy:

·       írásban, rendkívüli felmondás útján, azonnali hatállyal megszüntesse a felek közötti jogviszonyt 300 napon belül attól számítva, hogy az 1./ pontban foglaltak megsértéséről az AGROVÍZ Kezelési Kft. tudomást szerzett, amely esetében az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek a szerződéses partnerrel szembeni követelései automatikusan lejárttá válnak,

·       az illetékes bíróságnál indított eljárás útján érvényesítse követeléseit,

·       hatósági intézkedések révén betiltassa, vagy egyéb módon gátolja a Termékek szerződésszerűtlen beépítését, beüzemelését, esetleges értékesítését.

1.6.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. bármikor – az adott intézkedést 3 hónappal megelőzően a szerződéses partner részére adott tájékoztatás alapján – jogosult módosítani (korlátozni vagy bővíteni) a Termékek listáját, körét vagy választékát, és egy Termék korábbi verzióit ugyanazon Termék újabb változatával helyettesíteni, anélkül, hogy ez az érintett szerződéses partner számára bármilyen további jogot, illetve az AGROVÍZ Kezelési Kft. számára bármilyen kötelezettséget keletkeztetne.

 

2. bekezdés

AZ AGROVÍZ KEZELÉSI KFT. ÉS SZERZŐDÉSES PARTNERE FÜGGETLENEK EGYMÁSTÓL

 

2.1.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. és szerződéses partnere egymástól független vállalkozások.

 

2.2.    A Felek közötti, jelen okirattal összefüggő jogviszony egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy ezáltal a Felek között munkaviszony, képviseleti, közös vállalkozási vagy hasonló jogviszony jön létre.

2.3.    A Felek ettől eltérő megállapodása hiányában a Felek saját maguk viselik a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költségeiket.

2.4.    A Felek kijelentik, hogy a szerződéses partner a jelen okirattal összefüggésben álló jogviszony teljesítése során a saját nevében jár el, az AGROVÍZ Kezelési Kft. semmilyen meghatalmazást, felhatalmazást vagy képviseleti jogot nem ad a szerződéses partnernek. A szerződéses partner nem rendelkezik semmilyen joggal, jogcímmel vagy felhatalmazással arra – és nem is tanúsíthat olyan ráutaló magatartást, mintha ilyen jogokkal vagy felhatalmazással rendelkezne –, hogy az AGROVÍZ Kezelési Kft. (közvetve a Gyártó) nevében kötelezettségeket vállaljon.

 

3. bekezdés

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

 

3.1.    Felek a jelen okirattal összefüggésben álló jogviszony hatálya alatt kötelesek:

3.1.1.   betartani valamennyi szerződéses (értve alatt a jelen okiratban foglalt) rendelkezést és a hatályos jogszabályokat,

3.1.2.   betartani azt a tilalmat, hogy nem fizethetnek semmilyen jutalékot állami szerveknek és helyi közigazgatási intézményeknek,

3.1.3.   gyors és előzékeny szolgáltatást nyújtani,

3.1.4.   a Termékeket szakszerűen és etikusan reklámozni,

3.1.5.   az AGROVÍZ Kezelési Kft. köteles a saját költségén a szerződéses partner rendelkezésére bocsátani a Termékek Európai Unión belüli és a helyi piacon történő értékesítéséhez és felhasználásához a hatályos uniós jogszabályok alapján szükséges összes tanúsítványt vagy egyéb dokumentumot,

3.1.6.   az AGROVÍZ Kezelési Kft. a Termék piaci promóciója és értékesítésének elősegítése céljából a Felek igényeinek és lehetőségeinek megfelelően ingyenes reklám- és műszaki anyagokat, például szórólapokat, katalógusokat, használati utasításokat, leírásokat, stb. készít és bocsát a szerződéses partner rendelkezésére elektronikus formában (az AGROVÍZ Kezelési Kft.  nyomtatott és elektronikus formában is rendelkezésre bocsátja a használati utasításokat),

3.1.7.   az AGROVÍZ Kezelési Kft. a Felek igényeitől és lehetőségeitől függően szakmai szemináriumokat és tanfolyamokat dolgoz ki és szervez le. A Felek mindig eseti jelleggel egyeztetnek a szerződéses partner részvételéről. Az AGROVÍZ Kezelési Kft. vagy más, harmadik fél nem terhelheti ki a szerződéses partnerre a képzés megszervezésével kapcsolatos költségeket abban az esetben, ha a szerződéses partner nem vett részt a képzésen.

3.2.         Ameddig a jelen okirattal összefüggő jogviszony hatályban van:

3.2.1.   a szerződéses partner tartózkodni köteles minden olyan tevékenységtől, amely a Termékeknek az AGROVÍZ Kezelési Kft. általi közvetlen értékesítés vonatkozásában konkurenciát teremt az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek a Piacon,

3.2.2.   az AGROVÍZ Kezelési Kft. új Termék piaci bevezetése esetén a szerződéses partnernek új, kibővített műszaki specifikációt köteles biztosítani. A műszaki specifikáció kiegészítése a jelen okirattal összefüggő szerződés jogviszony hatályának kiterjesztését eredményezi az AGROVÍZ Kezelési Kft.  (közvetve a Gyártó) által a piacra bevezetett új Termékekre, a jelen okirat 1. bekezdésének 1.6. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása mellett,

3.2.3.   az AGROVÍZ Kezelési Kft. a szerződéses partnernek a végfelhasználó részére minden egyes Termékhez, ill. annak szerelőkészletéhez biztosítani köteles az Európai Unió hatályos jogszabályaiban előírt, érvényes tanúsítványokat és megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint használati utasításokat,

3.2.4.   a feleknek törekednie kell arra, hogy megfelelő szakmai információk álljanak rendelkezésre a Termékekkel kapcsolatosan. Az előző mondatban szereplő tájékoztatási kötelezettség nem jelent semmilyen kockázatvállalást, felelősségvállalást az AGROVÍZ Kezelési Kft. részéről a szerződéses partner tevékenységével kapcsolatban.

3.3.         Ameddig a jelen okirattal összefüggő jogviszony hatályban van, a szerződéses partner köteles különösen:

3.3.1.   mindent megtenni azért, hogy az AGROVÍZ Kezelési Kft. (közvetve a Gyártó) elveinek és szabályainak megfelelően biztosítsa a Termékek promócióját és vállaljon megrendeléseket a Termékek vonatkozásában a Piacon, de abban az esetben, ha az AGROVÍZ Kezelési Kft. valamilyen kifogással él ezeket illetően, a Forgalmazó nem hajthatja végre a promóciót, illetőleg köteles visszavonni a már megkezdett reklámot. A szerződéses partner az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek a reklám tartalmára, formájára, módszerére, terjedelmére és a vele kapcsolatos kifejezésekre vonatkozó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem folytathatja a kifogásolt reklámtevékenységet,

3.3.2.   gyors és előzékeny szolgáltatást nyújtani a Végfelhasználónak, továbbá biztosítani a forgalmazott Termékek megfelelő megjelenítését és arculatát,

3.3.3.   tartózkodni attól, hogy a Termékeket más, konkurens gyártók termékeivel együtt reklámozza, a reklám módjától függetlenül,

3.3.4.   mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Termékeket vonzó módon mutassa be a megrendelőinek,

3.3.5.   tartózkodni attól, hogy – a Felek ettől eltérő megállapodása hiányában – módosítsa a Termékek külső megjelenését,

3.3.6.   a Termékeket saját költségén népszerűsíteni, fenntartani és növelni azzal, hogy a szerződéses partnernek a terjesztési vagy közlési céllal készített reklámjait és promóciós anyagait jóvá kell hagyatnia az AGROVÍZ Kezelési Kft -vel,

3.3.7.   saját felelősségére segítséget nyújtani a megrendelőinek, valamint biztosítani a beépítés utáni szervízt és – értelemszerűen – minden egyéb szokványos értékesítési szolgáltatást,

3.3.8.   saját nevében és költségén eleget tenni minden olyan alakiságnak, előírásnak, amelyet a hatályos jogszabályok a Termékek promóciójára és értékesítésére vonatkozóan meghatároznak a Piacon. Kivételes esetekben az AGROVÍZ Kezelési Kft. a saját birtokában levő dokumentumokat, ill. hasznos információkat is rendelkezésre bocsátja.

3.3.9.   biztosítani a Termékek lehető legnagyobb forgalmát, valamint időben történő kiszállítását, beépítését és lehetőség szerint megfelelő készletet tartani a Termékekből, elvárható készletforgás mellett,

3.3.10.                                       biztosítani, hogy megfelelő műszaki személyzetet képez ki és tart fenn, amely rendelkezik a szükséges ismeretekkel ahhoz, hogy az ügyfeleket megfelelően tájékoztassa a kínált Termékek funkcióiról és képességeiről, valamint a konkurens termékekről (olyan szempontból, hogy műszakilag miért jobbak ezeknél a Termékek), azzal, hogy a saját munkatársak képzésének költségei a szerződéses partnert terhelik,

3.3.11.                           biztosítani, hogy alkalmazottai kellő ismeretekkel rendelkeznek a Termékek műszaki jellemzőiről, funkcióiról és előnyeiről, továbbá kellően kiismerik az iparágat, a Termékeket és a konkurens termékeket ahhoz, hogy részletesen el tudják magyarázni a megrendelőknek a Termékek és a konkurens termékek közötti különbségeket,

3.3.12.                   tartózkodni attól, hogy a Termékek jelöléseit, márkajelzését, védjegyeit, számát vagy egyéb azonosító eszközeit megváltoztassa, eltüntesse vagy meghamisítsa,

3.3.13.                           haladéktalanul tájékoztatni az AGROVÍZ Kezelési Kft-t a tevékenységeiről és a piaci fejleményekről, ideértve többek között az AGROVÍZ Kezelési Kft. tájékoztatását a vezetőségében, személyzetében, vállalati felépítésében vagy a tevékenységének ellenőrzésében bekövetkezett változásokról,

3.3.14.                           haladéktalanul tájékoztatni az AGROVÍZ Kezelési Kft-t a Termékekkel kapcsolatos minden követelésről, eljárásról és panaszról, valamint a követelésekkel, panaszokkal és eljárásokkal kapcsolatban tett intézkedésekről,

3.3.15.                           úgy működni, hogy tevékenysége mindenkor kedvező színben tüntesse fel a Termékeket és az AGROVÍZ Kezelési Kft-t, közvetve a Gyártót,

3.3.16.                           tartózkodni attól, hogy az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel, a Gyártóval vagy a Termékekkel kapcsolatos megtévesztő reklámanyagot tegyen közzé, használjon fel, vagy ilyen megtévesztésben részt vegyen,

3.3.17.                           felelősséget vállalni a jelen okiratban és a jelen okirattal összefüggésben létrejött jogviszony vonatkozásában vállalt bármely kötelezettségének tevőleges vagy mulasztás általi megszegéséért,

3.3.18.                           tartózkodni attól, hogy az AGROVÍZ Kezelési Kft. (közvetve a Gyártó) termékei számára közvetlen konkurenciát jelentő termékeket ajánljon.

 

4. bekezdés

GARANCIA

 

 

4.1.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. tájékoztatja a szerződéses partnert, hogy a Termékekre gyártói garancia állhat fenn. A Gyártó – amennyiben a jótálás fennáll - a Termékekre, a Termékhez mellékelt jótállási jegyen feltüntetett időtartamra biztosít jótállást. A jótállási jegy (a jótálással rendelkező termékek vonatkozásában) az 1. számú mellékletként került csatolásra a jelen okirathoz. A jótállási jegyet a szerződéses partnernek kell kiállítania a végfelhasználó, vásárló részére.

4.2.    Jótállási igények kizárólag a hiánytalanul, jogszerűen kitöltött jótállási jegy bemutatása esetén teljesíthetők.

4.3.    A Termékek használati utasításainak elkészítése az AGROVÍZ Kezelési Kft. feladata, a Termékek használati utasításainak megfelelő betartásáért (értve alatta annak közléséért) pedig a szerződéses partner felel. Új vízkezelési termékek forgalomba hozatala esetén az AGROVÍZ Kezelési Kft. új használati utasításokat köteles a szerződéses partner rendelkezésére bocsátani az új Termékre vonatkozóan.

4.4.    A részére jelzett garanciális hibákat a szerződéses partner köteles haladéktalanul bejelenteni az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, annak megerősítése érdekében, hogy valóban jótállás hatálya alá eső esetről van-e szó. Az AGROVÍZ Kezelési Kft. a bejelentett igényt 3 munkanapon belül továbbítja a Gyártó felé, aki a bejelentést legkésőbb annak kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles elbírálni. A hibabejelentést írásban, az AGROVÍZ Kezelési Kft. postacímére és a megadott e-mail címére (info@agroviz.hu) kell megküldenie a szerződése partnernek.

4.5.    A jótállási időszak alatt az AGROVÍZ Kezelési Kft. a saját költségén elhárítja a Gyártó által elismert hibát, amely közvetlenül anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. Az AGROVÍZ Kezelési Kft. nem vállalja a teljes Termék szervízelését, ha a hiba csak a berendezés egy alkatrészét érinti. A jótállási időszak alatt a termékek jótállási körbe tartozó hibájára visszavezethető hiba kijavításával kapcsolatosan felmerülő költség (például utazási költségek, napidíjak stb.) az AGROVÍZ Kezelési Kft-t terheli.

4.6.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. az ECOWATER gépek vonatkozásában kiemelten tájékoztatja a szerződéses partnert, hogy a Gyártó 2 év, de legfeljebb 3 év garanciát vállal a Termékre, berendezésre attól számítva, hogy a szerződéses partner beépítette a Terméket, berendezést a Végfelhasználónak (azaz amennyiben nem kerülne üzembe helyezésre a Termék, berendezés, a garanciális időszak a fentiek szerint alakul, a garanciális időszak legfeljebb a Termék beépítésétől számított 3 év).

4.7.    A Gépekre vállalt jótállás érvényét veszti, ha a Termék javítását vagy megbontását nem erre felhatalmazott Márkakereskedés és -szerviz, vagy nem az AGROVÍZ Kezelési Kft. által kijelölt olyan egyéb személy végezte el, amely rendelkezik az AGROVÍZ Kezelési Kft. tárgyi engedélyével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Termék rendeltetésszerű működtetésére.

4.8.    A Végfelhasználónak nyújtott jótállási időszak a javítás időtartamával meghosszabbodik.

 

5. bekezdés

PANASZFELVÉTEL ÉS VISSZÁRU

5.1.    A szerződéses partner köteles az árut átvételkor haladéktalanul átvizsgálni.

5.2.    Amennyiben az árut kívülről látható, az áru hiányosságára vagy sérülésére utaló hiba nélkül adták át, a szerződéses partner által később észlelt esetleges hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb a termék üzembe helyezésének napjától számított 2 napon belül, ill. legkésőbb a Termék értékesítésének napjától számított 11 hónapon belül panaszfelvételi jegyzőkönyv formájában jelenteni kell az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, azzal, hogy ennek elmulasztása esetén nem érvényesíthetők az esetleges eltérésekből, hiányosságokból származó jogosultságok.

5.3.    A késedelmesen vagy nem az előírt formanyomtatványon benyújtott panaszok nem bírálhatók el és nem fogadhatók el.

5.4.    A panaszbejelentési jegyzőkönyv mintáját a jelen okirat 2. számú melléklete tartalmazza. A panaszfelvételi jegyzőkönyvhöz a következő dokumentumokat kell csatolni:

5.4.1. a fuvarlevél másolata, amely tartalmazza a dokumentumban szereplő adatok nem felelnek meg a tényleges állapotnak,

5.4.2. a panaszfelvétel tárgyát képező Termékre vonatkozóan kiállított számla másolata.

5.5.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. csak abban az esetben vesz vissza Terméket a szerződéses partnertől, ha a Gyártó ahhoz hozzájárult, ez esetben csere formájában.

5.7.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. tájékoztatja a szerződéses partnert, hogy ha a Termék különleges, egyedi igények szerint került legyártásra, a visszatérítés feltételeit a Gyártó eseti alapon határozza meg, amely irányadó a felek közötti elszámolásra.

5.8.      A visszavett Termék visszaszállítása az AGROVÍZ Kezelési Kft. költségére történik.

5.9.      A visszavétel nem vonatkozik a Használt Termékekre.

5.10.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. nem köteles visszavenni a Terméket, amennyiben a visszaszállításra nincs alapos indok.

6. bekezdés

SZELLEMI TULAJDON

 

6.1.      A szerződéses partner a felek között fennálló, a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony hatálya alatt jelen jogosult a Termékek reklámozásával, promóciójával, csomagolásával és forgalmazásával összefüggésben a Gyártó által a Termékekre alkalmazott VÉDJEGY, kereskedelmi nevek, logók, nevek és szerzői jogok használatára (a továbbiakban: a Vállalat szellemi tulajdona, vagy a Vállalat – angol rövidítéssel – IP-je) Magyarország (illetve a felek közötti jogviszonyban meghatározott területen belül), azzal, hogy köteles betartani a felek közötti megállapodás valamennyi rendelkezését. A felek közötti megállapodás bármely rendelkezésének be nem tartása esetén a szerződéses partner elveszíti a védjegy használatának jogát.

6.2.      A szerződéses partner nem alkalmazhat reklámot, promóciót, csomagolást vagy egyéb anyagokat az AGROVÍZ Kezelési Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A szerződéses partner nem helyezhet el a Terméken az AGROVÍZ Kezelési Kft., illetve a Gyártó által megjelölteken kívül további védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat vagy a Termékekre vonatkozó egyéb jelöléseket. A szerződéses partner az AGROVÍZ Kezelési Kft., illetve a Gyártó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja a Gyártó, illetve az AGROVÍZ Kezelési Kft. szellemi tulajdonát semmilyen weboldalon, sem a Piacon kívül.

6.3.      A szerződéses partner az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel való együttműködés megszűnését követően nem használhatja a Védjegy semmilyen részét e-mail címként vagy domainnév részeként az interneten, és adott esetben az AGROVÍZ Kezelési Kft. kérésére köteles haladéktalanul, díjmentesen átruházni az AGROVÍZ Kezelési Kft-re az interneten használt e-mail címhez vagy domainnévhez fűződő jogait.

6.4.      A szerződéses partner nem használhat a Piacon olyan védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, cégneveket, domainneveket vagy egyéb jelzéseket, illetve nem kísérelhetik meg olyan védjegyek, kereskedelmi nevek, logók, cégnevek, domainnevek vagy egyéb olyan azonosító jelzések bejegyeztetését, mint például a Gyártó neve, illetve amelyek összetéveszthetők a Termékeken található jelzésekkel.

6.5.      A felek közötti jogviszony megszűnését követően a szerződéses partner nem használhatja tovább sem a Védjegyet, sem annak részeit e-mail cím vagy internetes domainnév, illetőleg egyéb marketinganyag részeként.

6.6.      A szerződéses partner sem a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem vitathatja a Gyártónak a Védjegyre vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát. A szerződéses partner nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Védjegy vonatkozásában. Különösen lényeges, hogy a szerződés partner a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony megszűnésétől számított 3 napon belül beszüntessen minden olyan védjegyhasználatot, amely a Gyártó, illetve az AGROVÍZ Kezelési Kft. szempontjából bármilyen módon félrevezető lehet (azaz a Piacon, vagy azon kívül félreérésre adhat okot).

6.7.      A szerződéses partner vállalja, hogy semmilyen bírósági eljárásban nem „védelmez” a tárgyi védjeggyel kapcsolatos alkotásokat, vagy érvényesít ezzel kapcsolatos jogokat, ugyanakkor a szerződéses partner - AGROVÍZ Kezelési Kft. egyidejű értesítése mellett - köteles intézkedni a Gyártó, illetve az AGROVÍZ Kezelési Kft. tulajdonjogainak védelme érdekében, továbbá köteles figyelemmel kísérni a Piacot, és a Védjegy és a Gyártó, továbbá az AGROVÍZ Kezelési Kft. jogainak megsértése – különösen „utánzás” esetén – haladéktalanul, írásban tájékoztatni az AGROVÍZ Kezelési Kft-t az ilyen esetről. A jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony hatálya alatt, vagy annak megszűnése után bármilyen egyéb eljárás, különösen bírósági eljárás során, az AGROVÍZ Kezelési Kft., illetve a Gyártó kérésére a szerződéses partner köteles minden segítséget megadni a AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, illetve a Gyártónak a Védjegy védelméhez.

6.8.      A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses partner nem jogosult a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony létrejövetelének időpontjában még nem működő új weboldalt létrehozni, amely a Termékhez, a Gyártóhoz, vagy az AGROVÍZ Kezelési Kft-hez kapcsolódó szóvédjegyből, vagy annak egy részéből képzett domainnév alatt (nagy- és kisbetűs írásmódtól függetlenül) működik, kivéve, ha a Forgalmazó ehhez megkapja az AGROVÍZ Kezelési Kft. írásbeli hozzájárulását. A jelen bekezdésben foglalt rendelkezések a bekezdésben szereplő domainnévről más webhelyre történő átirányításra is érvényesek.

 

7. bekezdés

ÁTRUHÁZÁS

7.1.      A Felek kijelentik, hogy a szerződéses partner a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony alapján fennálló jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a követeléseket vagy azok valamely részét – harmadik félnek nem adhatja el, nem ruházhatja át, nem engedményezheti, ill. a szerződést nem ruházhatja át, az ilyen, az AGROVÍZ Kezelési Kft. előzetes írásbeli engedélyének hiányában eszközölt cselekménye érvénytelen, semmis. Az AGROVÍZ Kezelési Kft. azonban jogosult a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony alapján fennálló jogait részben vagy egészben harmadik személy részére engedményezni vagy a szerződést átruházni, amelyhez a szerződéses partner a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony létrejövetelével hozzájárul.

8. bekezdés

FELMONDÁS

8.1.      A jelen okirathoz kapcsolódó jogviszonyt az AGROVÍZ Kezelési Kft. jogosult a bármikor, azonnali hatállyal (felmondási idő nélkül) felmondani, ha az alábbiak bármelyike bekövetkezik:

8.1.1.   a szerződéses partner valamely cselekedete vagy mulasztása kárt, veszteséget okoz az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, közvetve vagy közvetlenül a Gyártónak, különösen a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszegése miatt,

8.1.2.   a szerződéses partner késedelembe esik valamely tartozása (esedékessé vált fizetési kötelezettségének) vagy annak egy részének a kifizetésével, és a tartozás kiegyenlítésére 10 napos határidőt előíró, előzetes felszólítás és a felmondásról szóló kiértesítése ellenére a szerződéses partner továbbra sem teljesítette határidőben hiánytalanul a fizetési kötelezettségét,

8.1.3.   felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás, illetve hasonló eljárás (azaz olyan eljárások /különös tekintettel a bírósági vagy közigazgatási eljárásokra/, amelyek bármilyen módon veszélyeztethetik a szerződéses partner fizetőképességét) indult a szerződéses partnerrel szemben,

8.1.4.   a szerződéses partner etikátlan vagy jogellenes magatartást tanúsít, amely többek között a Gyártót is érintheti,

8.1.5.   a szerződéses partner tulajdonosi szerkezetében, ügyvezetésében, tevékenységében, vagyoni helyzetében jelentős változás következik be,

8.1.6.   a szerződéses partner nem teljesíti a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit, még részlegesen sem,

8.1.7.   a szerződéses partner nem tanúsít lojális magatartást az AGROVÍZ Kezelési Kft., illetve a Gyártó iránt,

8.1.8.   a Gyártó vagyoni helyzetében vagy tulajdonosi szerkezetében jelentős változás következik be,

8.1.9.   A Gyártó, az AGROVÍZ Kezelési Kft. által szerződésszerűen eszközölt megrendelése ellenére, annak visszaigazolásától számítva több mint 60 napos késedelembe esik a szállítással,

8.1.10.  A Gyártó jelentősen csökkent minőségű termékeket szállít az AGROVÍZ Kezelési Kft. részére.

8.2.      A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Gyártó az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel fennálló megállapodását megszünteti, a szerződéses partner minden teljesítetlen megrendelése automatikusan, külön nyilatkozat nélkül érvényét veszti, a felmondási értesítés Gyártó általi benyújtásának napjától kezdődő hatállyal.

8.3.      A Felek rögzítik, hogy a szerződéses partner bármely teljesítetlen megrendelését a az AGROVÍZ Kezelési Kft.  – a Gyártó jogfenntartására tekintettel -, bármely formában eszközölt nyilatkozatával törölheti.

8.4.      A felek között jogviszony bármilyen okból történő megszűnésekor:

8.4.1.   a szerződéses partner köteles haladéktalanul beszüntetni a Termékek vonatkozásában végzett tevékenységét, továbbá köteles felhagyni a Termékekkel kapcsolatos védjegyek, kereskedelmi nevek, domainnevek, szerzői jogok, üzleti titkok és egyéb szellemi tulajdonjogok használatával,

8.4.2.   bármelyik Félnek a másik Féllel szemben a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony alapján a jogviszony megszűnéséig keletkezett bármely pénzügyi vagy egyéb kötelezettsége a kötelezettség teljesítéséig hatályban, érvényben marad,

9. bekezdés

A MEGSZŰNÉS UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK

 

9.1.      A jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony megszűnése esetén a szerződéses partner köteles saját költségén megtenni az alábbiakat:

91.1.    a jogviszony lejártának vagy felmondásának napjától kezdve a szerződéses partner köteles beszüntetni az AGROVÍZ Kezelési Kft., illetve a Gyártó üzleti eszközeinek, valamint Védjegyének használatát, és eltávolítani a Védjegyeket és neveket a szerződéses partner valamennyi üzletéből, telephelyéről, különös tekintettel a szerződéses partner weboldalán vagy annak révén közzétett Védjegyekre, beleértve a szerződéses partner valamennyi e-mail címét, stb.,

9.1.2     a szerződéses partner köteles haladéktalanul, a jogviszony megszűnését követő 14 napon belül visszaszolgáltatni az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek minden mintát, reklám- és promóciós anyagot, továbbá a szerződéses partner rendelkezésére bocsátott minden egyéb dokumentumot és anyagot, kivéve abban az esetben, ha a szóban forgó anyagok nincsenek a szerződéses partner birtokában,

9.1.3.   a jogviszony megszűnésekor a szerződéses partner köteles az AGROVÍZ Kezelési Kft., illetve a Gyártó titkainak – beleértve az üzleti, szakmai (know-how), piaci, ill. védett információkat is – használatát beszüntetni, kivéve abban az esetben, ha a jogviszony fennállása alatt, vagy azt követően ezek nyilvánosan hozzáférhetővé váltak, és így nem tekinthetők többé üzleti vagy szakmai titoknak. Ezen esetben a szerződéses partner köteles a nevére bejegyzett, a Védjegyet tartalmazó valamennyi internetes domain névhez fűződő, a jelen bekezdésben körülírt üzleti, szakmai (know-how), piaci, ill. egyéb védett információhoz kapcsolódó összes tulajdonjogát átruházni az AGROVÍZ Kezelési Kft-re.

9.2.      A jelen okirat 9.1./ pontjában meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetén a szerződéses partner 12.000,- EUR (tizenkétezer euró) összegű kötbért köteles fizetni az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek. Az AGROVÍZ Kezelési Kft. a meghatározott kötbéren felül kártérítést is jogában áll követelni a szerződéses partnertől.

9.3.      A jogviszony megszűnése esetén a jelen okirat 9.2./ pontjában foglalt rendelkezések a Megállapodás megszűnése után is hatályban maradnak.

10. bekezdés

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

10.1.    A jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony hatálya alatt a szerződéses partnerre (az érvénytelenség, semmisség jogkövetkezményének terhével) az alábbi tilalmak vonatkoznak, kivéve abban az esetben, ha az AGROVÍZ Kezelési Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulását adta ezek megtételéhez:

10.1.1.  nem kísérelheti meg közvetlen szerződést kötni a Gyártóval (ennek megsértése esetén 300.000,- Eur összegű kötbérfizetésre köteles az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel szemben),

10.1.2.  nem létesíthet munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt (megbízás, vállalkozás) az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló személlyel,

10.1.3.  minden jogi oltalom alá eső műszaki és kereskedelmi információ – beleértve a Termék gyártásával, összeszerelésével és összetételével kapcsolatos információkat –, valamint az AGROVÍZ Kezelési Kft. vagy a Gyártó által a részére átadott kézikönyvek és szakmai anyagok (know-how) bizalmas jellegűek, és kizárólag arra szolgálnak, hogy a szerződéses partner számára elősegítsék a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését, a szerződéses partner pedig kizárólag erre a célra használhatja fel őket. A szerződéses partner köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói, ügynökei és egyéb teljesítési segédjei azonos tartamú titoktartási kötelezettséget vállaljanak,

10.2.    A szerződéses partner köteles a jogviszony alatt rendelkezésére bocsátott adatokat megvédeni, biztonságukról gondoskodni, tárolni és a jogviszony időtartama alatt folyamatos ellenőrzése alatt tartani. A szerződéses partner köteles utasítani minden olyan munkavállalóját és képviselőjét, akinek ilyen információkat, valamint „know-how”-t bocsátott rendelkezésére, hogy tartsák be a bizalmas felhasználásra és a hozzáférhetőségre vonatkozó kötelezettségeiket, és megkövetelni ezek betartását. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is érvényben, hatályban marad. A jogviszony megszűnése esetén a szerződéses partner köteles a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnésétől számított 14 napon belül visszaszolgáltatni az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek a üzleti titokra, titkokra, a Piacra, a Termékek értékesítésére, valamint a személyes adatokra vonatkozó minden olyan dokumentumot és egyéb anyagot, valamint másolatokat és egyéb felvételeket, amelyeket a jogviszony időtartama alatt készített, gyűjtött vagy kapott meg. A fenti dokumentumok visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén az AGROVÍZ Kezelési Kft. jogosult a szerződéses partner kötelezettség mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező károk esetén kártérítési igénnyel élni.

10.3.    Az AGROVÍZ Kezelési Kft. által a szerződéses partner rendelkezésére bocsátott valamennyi, jogi oltalom alá eső műszaki és kereskedelmi információ, szakmai ismeret („know-how”) kizárólag a szerződéses partner jelen okirathoz kapcsolódó jogviszonya alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését hivatott szolgálni, és a szerződéses partner kizárólag ilyen célra használhatja fel azokat.

10.4.    A jelen okirat kiegészítő jellegű, a felek közötti jogviszonyra elsősorban a külön íven szövegezett VF rendelkezéseit kell alkalmazni, azonban a jelen okiratban foglalt rendelkezések, külön jognyilatkozat hiányában is a jogviszony részéve válnak.

10.5.    Egyik Fél sem vállal felelősséget a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony teljesítésének elmulasztásáért (kivéve a jelen okirat alapján fennálló bármely fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáért) abban az esetben, ha a teljesítés tűz, árvíz, szélvihar, sztrájk, munkaügyi vita, háború, embargó, állami beavatkozás, közlekedés fennakadása miatt hiúsul meg.

10.6.    Amennyiben az AGROVÍZ Kezelési Kft. nem vagy késedelmesen gyakorolja a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszonyból származó jogait, vagy azokat csak részlegesen gyakorolja, illetőleg ha az AGROVÍZ Kezelési Kft. a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony alapján fennálló egy vagy több rendelkezésének a szerződéses partner általi megszegése esetén nem vagy késedelmesen tesz bármilyen intézkedést, az nem eredményezi azt, illetve nem értelmezhető úgy, hogy az AGROVÍZ Kezelési Kft. (kifejezetten vagy hallgatólagosan, teljesen vagy részlegesen) lemond a tárgyi jogviszonyból eredő jogairól, illetve nem tekinthető az ilyen jogok további gyakorlása kizárásának, joglemondásnak. Minden joglemondásról kifejezetten, írásban kell rendelkezni.

 

11. bekezdés

SZEMÉLYES ADATOK

 

11.1.     Az AGROVÍZ Kezelési Kft. a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 28. cikke alapján személyes adatokat bízhat a szerződéses partnerre a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony vonatkozásában,  a felek által megalkotott, illetve elfogadott rendelkezések, feltételek mellett és célból történő feldolgozásra.

11.2.     Az AGROVÍZ Kezelési Kft. az adatkezelője (adatfeldolgozója) azoknak a személyes adatoknak, amelyeket – esetlegesen - az Adatfeldolgozó (aladatfeldolgozó) szerződéses Partnerre bíz.

11.3.     A szerződéses partner az általa, a Termékek beépítése érdekében megkötött ügyletek, szerződések vonatkozásában adatkezelőnek minősül a Végfelhasználók (érintettek) vonatkozásában. A szerződéses partner, mint adatkezelő, köteles az érintetteket tájékoztatni arról, hozzájárulásukat kérni, hogy az érintettek által rendelkezésre bocsájtott személyes adataikat (a célhoz mérten részben vagy egészben) a szerződéses partner, mint adatkezelő, az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, mint adatfeldolgozónak továbbítja.

11.4.     A szerződéses partner a rábízott személyes adatokat kizárólag a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony teljesítése céljából, a GDPR szabályainak megtartása mellett, a jogviszony hatálya alatt kezelheti.

11.5.     A szerződéses partner kijelenti, hogy a rábízott személyes adatok kezelése céljából általa használt informatikai rendszer megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

11.6.     A személyes adatok kezelése során a szerződéses partner köteles olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazni, amelyek biztosítják a rábízott adatok megfelelő védelmét, a kockázatoknak és a védelem alá tartozó adatkategóriáknak megfelelően, és különösen köteles gondoskodni az adatok védelméről, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzájuk, ill. illetéktelen személy ezeket ne szerezhesse meg jogsértő felhasználás céljából, ezenkívül köteles megvédeni az adatokat azok megváltoztatása, elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése ellen.

11.7.     A szerződéses partner kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére megfelelő felhatalmazást adott az ilyen adatok kezelésével megbízott személyeknek. A szerződéses partner gondoskodik továbbá arról, hogy az érintett személyek tisztában legyenek a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokkal, és kötelezettséget vállaljanak azok betartására, valamint a kezelt személyes adatokat határozatlan ideig történő titokban tartására, ezenkívül tisztában legyenek az adatvédelmi módszerekkel.

11.8.     A szerződéses partner az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel egyeztetve, a technika jelenlegi állását, a megvalósítás költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét, kontextusát és céljait, valamint a természetes személyek jogai és szabadságai megsértésének kockázatát figyelembe véve végrehajtja a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, a GDPR 32. cikkében foglaltakkal összhangban.

11.9.     Figyelembe véve a személyes adatok kezelésének jellegét, a szerződéses partner a lehetőségekhez mérten együttműködik az AGROVÍZ Kezelési Kft-vel abban, hogy a AGROVÍZ Kezelési Kft. eleget tegyen mindazon kérések, igények megválaszolására, intézésére vonatkozó kötelezettségének, amelyekkel az érintettek állnak elő a GDPR 32-36. cikkében meghatározott jogaik és kötelezettségeik alapján.

11.10.   A szerződéses partner köteles az AGROVÍZ Kezelési Kft. rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a fenti kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá lehetővé tenni az AGROVÍZ Kezelési Kft. vagy az általa megbízott ellenőr számára az ezzel kapcsolatos ellenőrzések lefolytatását. Emellett a szerződéses partner köteles haladéktalanul tájékoztatni az AGROVÍZ Kezelési Kft-t, ha a szerződéses partner megítélése szerint az AGROVÍZ Kezelési Kft. vagy az általa megbízott ellenőr által a jelen pont első mondata szerinti kötelezettség végrehajtása keretében kiadott utasítás sérti a GDPR előírásait, az Európai Unió egyéb jogi aktusait, vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó magyar jogot.

11.11.   A szerződéses partnerre bízott személyes adatok feldolgozását követően az AGROVÍZ Kezelési Kft. döntése alapján – amennyiben természetesen az AGROVÍZ Kezelési Kft. erre vonatkozóan jogosítvánnyal rendelkezik - a szerződéses partner köteles eltávolítani, vagy visszaszolgáltatni az összes személyes adatot, és az azokról készült minden másolatot, kivéve, ha a magyar jog kötelezi a szerződéses partnert az ilyen személyes adatok megőrzésére. Az adathordozón tárolt személyes adatokat értelemszerűen törölni kell.

11.12.   A szerződéses partner felelősségre vonható azért, ha személyes adatokat a Megállapodás rendelkezéseit sértő módon ad át vagy használ fel, és különösen azért, ha a rábízott személyes adatokat illetéktelen személyeknek adja át.

11.13.   Amennyiben a vonatkozó törvény vagy a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony rendelkezései alapján a szerződéses partner felelősségi körébe eső ok következtében az AGROVÍZ Kezelési Kft-t, vagy a Gyártót a személyes adatok kezelése révén, vagy egyéb okból eredően kártérítésre kötelezik vagy pénzbírsággal sújtják, vagy egyéb jogkövetkezményt, szankciót alkalmaznak, a szerződéses partner köteles megtéríteni az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, illetve a Gyártónak a jogsértés következtében elszenvedett kár teljes mértékben, mentesíteni a őket a jogkövetkezmények alól, helytállni.

11.14.   Ha a szerződéses partner a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony tárgyát képező tevékenység teljes vagy részleges végrehajtásával – arra való felhatalmazása alapján - harmadik felet bíz meg, a szerződéses partner az érintett harmadik fél magatartásáért, az AGROVÍZ Kezelési Kft-nek, illetve a Gyártónak okozott károkért ugyanúgy felelős, mintha azokat saját maga követte volna el, még akkor is, ha az AGROVÍZ Kezelési Kft. előzetesen hozzájárulását adta a szerződéses partner szóban forgó intézkedéseihez.

11.15.   Felek rögzítik, hogy amennyiben az AGROVÍZ Kezelési Kft. abból eredően éri bárminemű kár, elmaradt haszon (különösképpen a kizárólagos forgalmazási jog, státusz elvesztését, kötbér kötelezettséget, stb.), hogy a szerződéses partner megsérti a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszonyra alkalmazni rendelt okiratbéli, vagy egyéb jogszabály alapján fennálló kötelezettségeit, úgy azt teljes mértékben megtéríteni köteles az AGROVÍZ Kezelési Kft. részére, annak felhívására, a felhívásban foglalt határidőben és módon.

 

12. bekezdés

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1.    A Felek megállapodnak abban, hogy a hatályos jogszabályokban előírt esetektől eltekintve az AGROVÍZ Kezelési Kft. nem felel a Végfelhasználó által a szerződéses partnernek okozott olyan károkért, amelyek hibás üzembe helyezésből, a Termék nem rendeltetésszerű használatából, ill. nem megfelelő eszközök, berendezések vagy anyagok használatából erednek.

12.2.    A Felek kijelentik, hogy a szerződő Felek önkéntesen bocsátják rendelkezésre saját adataikat, a tervezett és megvalósult értékesítési adatokat, valamint a vállalkozásban történő foglalkoztatás adatait.

12.3.    A Felek kijelentik, hogy nem létesítenek egymással, azaz egymás alkalmazottjaival, szerződéses jogviszonyban álló megbízottjaival és/vagy vállalkozóival munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre vonatkozó jogviszonyt (ezen kötelezettség a munkaviszony, megbízási, vállalkozási jogviszony hatálya alatt, és annak megszűnését követő 36 hónapon keresztül áll fenn).

12.4.    A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés partner független vállalkozóként működik, és különösen nem tekinthető az AGROVÍZ Kezelési Kft. társult vállalkozásának, képviseletének, ill. ehhez hasonló jogviszonyban álló vállalkozásnak.

12.5.    A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a közöttük fennálló szerződéses jogviszony (szerződés) bármely rendelkezése (részben vagy egészben) érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, a szerződés többi része teljeskörűen hatályban marad, úgy, mintha a szerződés érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezése soha nem is létezett volna. Ilyen esetben a Felek módosítják az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést vagy annak bármely részét, vagy olyan új rendelkezésben állapodnak meg, amely értelmében a lehető legjobban megközelíti a szerződés érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezésének eredeti célját.

12.6.    A Felek kijelentik, hogy a jogviszonyukra a magyar jog és a magyar bíróságok joghatósága vonatkozik.

12.7.    Felek rögzítik, hogy a jelen okirathoz kapcsolódó jogviszony vonatkozásában általuk nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

12.8.    Felek rögzítik, hogy a semmisség terhe mellett nyilatkozataikat írásban (ahol a szerződés lehetőséget teremt elektronikusan) jogosultak és kötelesek megtenni.

12.9.    Értesítéseket és egyéb közléseket írásban, ajánlott levélben kell megküldeni a felek között külön íven szövegezett szerződésben rögzített névre és címre, illetve arra való felhatalmazás esetén elektronikusan a szerződésben rögzített email címre. Amennyiben valamelyik szerződő Fél címe (email címe) megváltozik, mindkét Fél köteles a másik Felet a címváltozásról tájékoztatni, máskülönben az értesítések kizárólag a Felek által utoljára megadott címre elküldve tekinthetők kézbesítettnek.

MELLÉKLETEK LISTÁJA

 

1. számú melléklet: jótállási jegy >>Letölthető változat

2. számú melléklet: panasz bejelentési jegyzőkönyv >>Letölthető változat

3. számú melléklet: a kellékszavatosságról, jótállásról >>Letölthető változat